Vi vil støtte en levende kyst 6th of February 2017

Bryggefisk vil bidra til at folk har tilgang på helt fersk kvalitetsfisk. Å kjøpe fersk fisk av beste kvalitet gir ikke bare de beste fiskemåltidene, det er også med på å bidra til en fiskerinæring som høster et bærekraftig overskudd av fiskebestandene utenfor kysten vår.

Vi er opptatte av at fisken skal gi levende kystsamfunn i Nord-Norge. Derfor vil vi styrke kystflåten som leverer fangsten fersk til sitt lokale fiskemottak, og skaper store ringvirkninger som holder liv i lokale mottak og samfunn langs kysten.

Vi kjøper bare fisk fra kystflåten som fisker med passive redskaper som lina, juksa og garn. Disse metodene er skånsomme mot havbunnen og er selektive slik at man får minst mulig bifangst. Det er også med disse metodene fisken har kortest tid fra den blir fanget til den slaktes, bløgges og kjøles, og man får best kvalitet på fiskekjøttet.

Kystflåten fisker nært land, og har dermed et lavere drivstofforbruk som gir lavere klimagassutslipp. Det gjør også at de har kortere reisevei tilbake til mottaket, så fangsten kan leveres raskt etter den er fisket. Fisken vi får fra dem er helt fersk hele veien, og vi sparer mye energi på å ikke fryse ned fisken.

Heldigvis for oss er det fisken som er mest miljøvennlig og skaper liv langs kysten, som også har best kvalitet.

Vi håper du merker det på smaken!

Foto: Mats Gangvik